/ 2 نظر / 42 بازدید
shiva

انــــــــــــــدوه کـــــــه از حـــــــد بگـــــــذرد جـــــــایشـــــــ را می‌دهـــــد به یکـــــــ بی‌‌اعتنـــــــایی مـــــــزمنـــــــ ! دیـــــــگـــــــر مهـــــــمـــــــ نیـــــستـــــــ بــــــــــــــودنـــــــ یـــــــا نبــــــــــــــودنـــــــ ؛ دوستـــــــ داشتـــــــنـــــــ یــــــا نــــــــداشتنـــــــ ... آنچـــــــه اهمیتــــــــــــــ دارد کشـــــــداری رخـــــــوتنـــــــاکـــــــ از حســـــــی استـــــــ ... کـــــــه دیگـــــــر تــــــــو را به واکـــنشـــــــ نمی‌کشـــــــــانـــــد ! در آنـــــــ لحظـــــــه فقط در سکـــــــوتـــــــ غــــــــرقـــــــ می شوی و نگـــــــاه می‌کنــــــی و نگـــــــــــــاه و نـگــــــــــاه ... [گل]

shiva

چه هراس ناک است گُم شوی بی آنکه بدانی، کجا می روی و روزها ناپدید شوند بی آنکه، ورقِ شان زده باشی «عیسی طاهریانفر» [گل]